به منظور مدیریت متمرکز اطلاعات پایه در دفتر مرکزی شرکت های پخش و جلوگیری از دوباره کاری و پراکندگی داده های اولیه و اطلاعات پایه مورد استفاده در سایر نرم افزارهای راهکار فروش و پخش مویرگی، کلیه اطلاعات پایه که از آنها به عنوان Master Data یاد می شود با حقوق دسترسی کاملا مشخص در ستاد مرکزی تعریف می شود و سپس با استفاده از ابزار انتشار اطلاعات برای شعب و حوزه های توزیع ارسال و بروز رسانی می شود. 

نرم افزار درمانگاه

نرم افزار آزمایشگاه

نرم افزار تصویربرداری

نرم افزار داروخانه