مهمان گرامی، خوش آمدید [ ورود ]
Skip Navigation Links
کد خبر : 1914
دسته بندی : اخبار شرکت
تاریخ خبر : 1396/05/14

نسخه جدید نرم افزار رایطب منتشر شد


نسخه : 96.05.14.01

تاریخ ارائه : 96/05/14

تغییرات :

امکان ذخیره ی حالت، ترتیب و تعداد ستون های فرم های لیست با فرایندی جدید.

امکان محاسبه ی مجدد پرداختی بیمار در فرم آیتم پذیرش، در صورتی که نوع پذیرش سرپایی پکیجی انتخاب شده باشد. پس از محاسبه ی مجدد، فیلد دریافتی غیر قابل تغییر خواهد شد.

از این پس، در فرم لیست صندوق، کسی امکان ثبت دریافت و پرداخت پکیجی را دارد که مجوز ثبت روی صندوق را داشته باشد.

از این پس، مرکز درمانی می تواند فیلد شماره پرونده را در فرم آیتم پذیرش فقط خواندنی (Read Only) کند تا از بروز خطاهای ناخواسته در هنگام ورود اطلاعات جلوگیری بعمل آید. پیش فرض این مقدار True است، یعنی فقط خواندنی است.

از این پس، مرکز درمانی می تواند مشخص کند پزشک مربوط به بیمار در هنگام بارگذاری بیمار مورد نظر (براساس شماره پرونده، کد ملی، شماره سریال دفترچه بیمه و یا شماره بیمه پایه) تنظیم شود یا خیر.

امکان چاپ فیش نوبت دهی در صورت ثبت نوبت (در صورتی که پیش پرداخت داده باشد، مبلغ پیش پرداخت بیمار نیز درج می شود)

افزوده شدن بخش پرستاران با مشخص کردن کارانه ی هر پرستار به ازای هر خدمت به صورت مبلغی و درصدی و همچنین امکان انتخاب چندین پرستار در فرم پذیرش.

افزوده شدن گزارشات درآمد در تب امور مالی براساس پارامترهای پرکاربرد مانند تاریخ، زمان، کاربر و پزشک و خروجی براساس دو حالت A4 و فیش پرینت.

افزوده شدن امکان نوع قلم نوری با حالتهای Mode1 و Mode2 در فرم قلم نوری (در فرم ویزیت) جهت پوشش قلم های نوری مختلف

توضیح (قبل از فقط قلم نوری های سری GNote تست شده بود، اکنون سری Ace Cad هم تست و پوشش داده شده است.)

افزوده شدن تب گزارشات در فرم اصلی نرم افزار و ایجاد گزارشات پویا به صورت مدرن براساس پارامترهای مشخص شده ی گزارش که به عنوان یک رشته ی XML در فیلد ParameterDefinitions با فرمت ذیل قرار می گیرد :

<ParameterDefinitions>

            <ParameterDefinitionItem>

                        <ParameterDefinitionName>@minDate</ParameterDefinitionName>

                        <ParameterDefinitionType>Date</ParameterDefinitionType>

                        <ParameterDefinitionTitle>ازتاریخ</ParameterDefinitionTitle>

                        <ParameterDefinitionDefaultValueType>Custom</ParameterDefinitionDefaultValueType>

                        <ParameterDefinitionDefaultValue>1396/08/01</ParameterDefinitionDefaultValue>

                        <RightToLeft>0</RightToLeft>

                        <ReadOnly>1</ReadOnly>

            </ParameterDefinitionItem>

</ParameterDefinitions>

تگ ParameterDefinitionType می بایست یکی از آیتم های زیر باشد :

Text : پارامتر از نوع متن می باشد.

Date : پارامتر از نوع تاریخ می باشد. براساس زبان انتخاب شده، تاریخ مناسب نمایش داده می شود.

Time : پارامتر از نوع زمان می باشد.

Money : پارامتر از نوع مبلغ می باشد و مقادیر را به صورت سه رقم از هم جدا می کند.

Users : پارامتر از نوع لیستی است که نمایانگر کاربران سیستم می با شد و کاربر می تواند یک کاربر را از لیست انتخاب کند.

Doctors : پارامتر از نوع لیستی است که نمایانگر پزشکان سیستم می با شد و کاربر می تواند یک پزشک را از لیست انتخاب کند.

Nurses : پارامتر از نوع لیستی است که نمایانگر پرستاران سیستم می با شد و کاربر می تواند یک پرستار را از لیست انتخاب کند.

تگ ParameterDefinitionDefaultValueType معرف نوع مقدار پیش فرض است و می بایست یکی از آیتم های زیر باشد :

Custom : در این حالت، کاربر می تواند هر مقداری را در تگ ParameterDefinitionDefaultValue قرار دهد (البته به شرطی که در کنترل مورد نظر قابل نمایش باشد و دچار مشکل نشود).

CurrentDate : در این حالت، تاریخ جاری در فیلد مربوطه نمایش داده می شود و کاربر نباید نگ ParameterDefinitionDefaultValue را مقداردهی کنذ.

CurrentTime :  در این حالت، زمان جاری در فیلد مربوطه نمایش داده می شود و کاربر نباید نگ ParameterDefinitionDefaultValue را مقداردهی کنذ.

CurrentUserID : در این حالت، کاربر جاری وارد شده به سیستم در فیلد مربوطه نمایش داده می شود و کاربر نباید نگ ParameterDefinitionDefaultValue را مقداردهی کنذ.

CurrentDoctorID : در این حالت، پزشک جاری وارد شده به سیستم (اگر به کاربر وارد شده وصل باشد) در فیلد مربوطه نمایش داده می شود و کاربر نباید نگ ParameterDefinitionDefaultValue را مقداردهی کنذ. اگر پزشکی به کاربر وارد شده وصل نباشد، مقدار خالی برمی گرداند.

CurrentNurseID : در این حالت، پرستار جاری (اگر به کاربر جاری متصل باشد) در فیلد مربوطه نمایش داده می شود و کاربر نباید نگ ParameterDefinitionDefaultValue را مقداردهی کنذ. اگر پرستاری به کاربر وارد شده متصل نباشد، مقدار خالی برمی گرداند.

 


کلمات کلیدی : نرم افزار درمانگاه ازمایشگاه دندانپزشکی تصویربرداری داروخانه
مرجع خبر : http://www.houshmand.ir